Autisme Spectrum Stoornis/AD(H)D

In de praktijk kan u terecht bij een deskundige inzake Autisme Spectrum Stoornis en AD(H)D. Voor de therapeutische begeleiding baseren we ons op het oplossingsgericht gedachtegoed van Els Mattelin.

Vaak vinden personen met ASS of AD(H)D het moeilijk om de stap te zetten naar de hulpverlening omdat ze vaak gestigmatiseerd worden op hun beperkingen (hetgeen men niet kan). Vanuit de oplossingsgerichte invalshoek gaan we tijdens de sessies echter de focus leggen op wat wel mogelijk is. Het ontdekken van talenten en hulpbronnen. We bieden andere perspectieven en inzichten in het anders-zijn.

Het vijfletterwoord A.N.D.E.R.S. staat voor:

 1. A : Aandacht schenken en aanvaarden
 2. N : Normaliseren en naar waarde schatten
 3. D : Doelen bepalen
 4. E : Exploreren en expliciteren
 5. R : Resources ontdekken en respect tonen
 6. S : een eerste Stap zetten

Autisme Spectrum Stoornis

Om de diagnose Autisme Spectrum Stoornis te kunnen stellen, moet er volgens de DSM-V sprake zijn van aanhoudende tekorten in de sociale communicatie en sociale interactie in meerdere contexten (thuis, school, werk) én beperkte, repetitieve gedragingen, interesses of activiteiten. Gezien ASS een ontwikkelingsstoornis betreft, moeten de symptomen reeds aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode.

De kern van het “anders zijn” van personen met autisme is hoe ze denken en waarnemen. Personen met autisme nemen zaken heel gefragmenteerd waar. Ze zien vooral details, niet het geheel en houden daarbij vaak ook geen rekening met de context. Doordat ze de wereld op een andere manier waarnemen, is ook hun betekenisverlening anders. Als gevolg hiervan stellen ze andere handelingen die voor niet – autistische personen als ‘raar’ of ‘vreemd’ worden ervaren.

Het autistisch denken of detaildenken heeft heel wat gevolgen voor personen met ASS. Deze gevolgen kunnen zich voordoen op vlak van:

 1. Sociale communicatie, meer specifiek de wederkerigheid in een gesprek
 2. Verbale en non – verbale communicatie (taalbegrip, taalgebruik, inleving)
 3. Het denken en doen (stereotiepe handelingen, beperkende interesses)

ADHD/ADD

ADHD of vertaald naar het Nederlands als een aandachtstekortstoornis met aanwezigheid van hyperactiviteit. ADHD is een diagnose op basis van een combinatie van gedragskenmerken, die meestal naar voren komen in de kindertijd. Deze aandoening komt bij vier tot vijf procent van de kinderen voor en bij drie tot vier procent van de volwassenen. Kinderen met ADD vallen vaak niet op, omdat ze minder druk zijn en minder overlast veroorzaken dan kinderen met hyperactief en impulsief gedrag. Toch heeft ADD een enorm effect op het leven van kinderen. Het leidt er vaak toe dat zij op school minder presteren dan zij zouden kunnen.

We kunnen drie vormen van ADHD onderscheiden:

Personen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

Personen met ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type) vallen op omdat zij:

Onze werkwijze:

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor therapeutische begeleiding bij ASS/AD(H)D. Eerst wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waar de hulpvraag bekeken wordt. De frequentie en hoeveelheid vervolggesprekken hangt af van de problematiek. Mits uw toestemming is er een nauwe samenwerking met de doorverwijzer.

Indien u een vraag hebt met betrekking tot diagnostiek, verwijzen wij graag naar onze webpagina waar u alle informatie terug kan vinden.

Tarieven

 • Intake (eerste aanmelding): 60 euro
 • Vervolggesprekken: 60 euro
 • Diagnostiek: zie tarieven diagnostiek

Inge Lesaffre

Psychologisch consulent - Deskundige ASS/AD(H)D